Lista cuprinzând categoriile de documente produse şi/sau gestionate, potrivit legii

 • Ordinele emise de ministru referitoare la domeniul de activitate al MMSS;
 • Proiecte de acte normative în domeniul de competență al MMSS;
 • Instrumente de prezentare a actelor normative, expuneri de motive, note de fundamentare, referate de aprobare;
 • Regulamentul intern al ministerului;
 • Registrul general de evidenţă a salariaţilor în format electronic cu modificările intervenite în situaţia personalului contractual;
 • Registre de intrare-ieșire a corespendenței;
 • Borderouri-expediere corespondență;
 • Răspunsuri la petiții;
 • Răspunsuri la interpelări;
 • Corespondenţă internă/externă;
 • Declaraţiile de avere şi declaraţiile de interese;
 • Dosarele profesionale ale funcţionarilor publici şi ale personalului contractual;
 • Fişe de pontaj;
 • Proiectele de HG de aprobare a obiectivelor de investiții și a indicatorilor tehnico-economici ai acestora;
 • Anunțuri de participare la procedura de atribuire a contractelor de finanţare, manuale de implementare/manuale operaționale și modificari ale acestora,  anunțuri de atribuire a finanțărilor, documentațiile de atribuire a contractelor de achiziție publică, cereri pentru oferte, contracte de achiziții publice;
 • Programul de dezvoltare anual al Sistemului de Control Intern/Managerial (SCI/M);
 • Planuri de implementare ale standardelor;
 • Fişe de prezentare a standardelor şi documente justificative ;
 • Ghiduri pentru creşterea capacităţii administrative în domeniile de competenţă;
 • Chestionare online de evaluare a SCI/M şi prevederilor Strategiei naţionale anticorupţie (SNA);
 • Planul strategic instituţional;
 • Planul sectorial de integritate;
 • Raportări periodice pe SNA: Rapoarte de autoevaluare a inventarului măsurilor preventive anticorupţie şi indicatorii de evaluare; Rapoarte de progres privind stadiul implementării SNA
 • Rapoarte către ANPF ale consilierului de etică;
 • Iniţiere, verificare şi monitorizare proceduri de sistem sau operaţionale
 • Suporturi de curs pentru sesiunile de formare pe SCI/M şi SNA;
 • Materiale pentru şedinţele Grupului de suport tehnic şi Grupului de management (GM): ordinea de zi, prezentări powerpoint, informări pentru preşedintele GM;
 • Licențe provizorii și de funcționare acordate, dosare clasate licențiere servicii publice sau private;
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare al ministerului;
 • Rapoarte periodice, anuale;
 • Proceduri operaționale/sistem;
 • Statistici;
 • Lucrări de evidenţă şi modificare a raporturilor de serviciu/muncă ale personalului din aparatul propriu;